Bạn cần liên hệ với chúng tôi? Chúng tôi giao tiếp bằng ngôn ngữ của bạn

Trụ sở Chính

125 Monte Christo, Beyers Park
Boksburg, South Africa

Phone Support

E-mail Address

info@xbprime.io

24/5 Dịch vụ Khách hàng

Gửi Tin nhắn

24/5 để hỗ trợ bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kỹ thuật hoặc tài khoản.