Văn kiện Pháp lý

Trước khi bạn bắt đầu giao dịch với XB Prime, bạn nên đọc và thừa nhận các thông tin pháp lý sau đây để hiểu đầy đủ về thực tiễn kinh doanh và trách nhiệm pháp lý chung của chúng tôi.

Đầu tư với XBPrime. Bắt đầu Ngay hôm nay!

MỞ TÀI KHOẢN